សេចក្តីបង្គាប់បង្ហាញអំពីមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចសេចក្តីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដូចជា ការបង្ហាញហេតុផលនៃ សេចក្តីសម្រេចដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងសំណុំរឿងនីមួយៗ។

លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលសេចក្តីបង្គាប់ផ្លុវការបាននៅការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ សេចក្តីបង្គាប់ជាភាសាអង់គ្លេស (ដែលមានផ្តល់ជូន) ជាឯកសារបកប្រែក្រៅផ្លូវការ។ សំណុំរឿងដែលមិនមានសេចក្តីបង្គាប់ដាក់នៅលើគេហទំព័រនេះ ជាទូទៅ ជាសំណុំរឿងដែលត្រូវបានដោះស្រាយ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីវិវាទទាំងពីរ៕

សូមធ្វើការស្វែងរកសេចក្តីបង្គាប់ទាំងអស់នេះ ដោយវាយបញ្ជូលពាក្យ ឬជ្រើសរើស “ឆ្នាំ” “ពាក្យគន្លឹះ” និង “ឈ្មោះសំណុំរឿង” បើសិនជាអ្នកដឹង។