មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល មានបួនផ្នែកគឺ៖ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល, ផ្នែកសេវាច្បាប់, ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល និងទំនាក់ទំនង និងផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។