ឯកសារ
សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ស្តីពីច្បាប់មុខរបរ និងទំនាក់ទំនងការងារនៅកម្ពុជា
កុម្ភៈ 24, 2021
នព្វន្ត (២០១៨): ការសិក្សាស្ដីពីបរិយាកាសការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
តុលា 25, 2018
បីឌីលីង (២០១៨): ការសិក្សាពីតម្រូវការ​​នៃ​​សេវា​កម្ម​​សម្របសម្រួលនៅកម្ពុជា​​
កញ្ញា 1, 2018
ឆីលី មែនធើរីង (២០១៨): ការសិក្សាពី​ប្រព័ន្ធនៃការប្រមូលភាគទានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
មករា 26, 2018
វ.ប.ស.អ (២០១៨): ការវាយតម្លៃ​ចុង​គម្រោង​មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល​
មករា 5, 2018
មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល(២០១៥): ការសិក្សាអំពីវិវាទការងារ និងការប្រើប្រាស់កូដកម្ម នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជា
កក្កដា 1, 2015
សវនកម្មផ្នែកច្បាប់ (២០១១): សេចក្ដីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្ដាល
ឧសភា 3, 2011