​សេចក្តី​សង្ខេបយុត្តិសាស្រ្តគឺ​ជា​​សេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីបង្គាប់​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​បង្ហាញ​ពី​សេចក្តី​សង្ខេប​មួយ​ដ៏​ពេញលេញ​គ្រប់​ចំណុច​ផ្នែក​ច្បាប់​ដែល​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​បាន​ពិចារណា​ឡើយ​។ យុត្តិសាស្រ្តសំដៅទៅលើច្បាប់ ឬគោលការណ៍សមហេតុផលដែលបង្កើតមូលដ្ឋាននៃការសម្រេច​សេចក្តីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

កម្រងសេចក្តីសង្ខេបជាធនធានមួយដែលអ្នកអានអាចប្រើ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងពិនិត្យលើ​យុត្តិសាស្រ្តនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលពីការសម្រេចសេចក្តី (ជាទូទៅហៅថាសេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្តាល) នៃកម្រងសេចក្តីនេះ។ កម្រងសេចក្តីសង្ខេប គឺត្រូវបានរៀបចំទៅតាមផ្នែកៗ យ៉ាងធំទូលាយ នៃបញ្ហាផ្នែកច្បាប់នីមួយៗ។

​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០០៨មក ​កម្រងសេចក្តីសង្ខេបមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​តាម​​គេហទំព័រទេ។​ ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​សេចក្តី​សង្ខេប​យុត្តិ​សាស្រ្ត​ឆ្នាំ​២០០៨​ ដល់ ឆ្នាំ​២០១៨ លោក​អ្នក​​អាចទំនាក់​ទំនង​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ផ្នែក​បណ្តុះ​បណ្តាល​និ​ងទំនាក់​ទំនង​នៃ​​មូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល។

ឯកសារ
កក្កដា ២០០៧ – ធ្នូ ២០០៧
ធ្នូ 31, 2007
មករា ២០០៧ – មិថុនា ២០០៧
មិថុនា 30, 2007
កក្កដា ២០០៦ – ធ្នូ ២០០៦
ធ្នូ 31, 2006
មករា ២០០៦ – មិថុនា ២០០៦
មិថុនា 30, 2006
កក្កដា ២០០៥ – ធ្នូ ២០០៥
ធ្នូ 31, 2005
មករា ២០០៥ – មិថុនា​ ២០០៥
មិថុនា 30, 2005
កក្កដា ២០០៤ – ធ្នូ ២០០៤
ធ្នូ 31, 2004
កុម្ភះ ២០០៤ – មិថុនា ២០០៤
មិថុនា 30, 2004
សីហា ២០០៣ – មករា ២០០៤
មករា 31, 2004
ឧសភា ២០០៣​ – កក្កដា ២០០៣
សីហា 10, 2003