ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទាជាអ្នកចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារ។ សេចក្តីជូនដំណឹងមានអានុភាពបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពច្បាប់ចំបងសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមភាគី ពាក់ព័ន្ធធ្វើការ​ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា។

ឯកសារ
សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៣៥/១៩ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតិឡើងវិញនៃសកម្មភាពស្វ័យនិយោជន៍ដោយជនបរទេស
តុលា 10, 2019
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្មួលអប្បរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
កញ្ញា 20, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០២៤/១៩ ក.ប/ស.ជ.ណ.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី កាលវិភាគនៃការចរចារប្រាក់ឈ្នួលអប្បរបមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
កក្កដា 17, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៥៨/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩
មិថុនា 10, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៥៧/១៩ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើង
មិថុនា 10, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៥៦/១៩ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ
មិថុនា 5, 2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១២/១៩ ក.ប/ស.ជ.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី បណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស (ទម្រង់ថ្មី)
មេសា 30, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៤៤/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ៤៤២ និងលេខ៤៤៣ ក.ប/ប្រ.ក.ខល ចំពោះបុគ្គលិកនៃស្ថានតំណាងបរទេស ភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រចាំនៅកម្ពុជា
មេសា 5, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៤៣/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការចុះបញ្ជិការកិច្ចសន្យាការងារជនបរទេស
មីនា 29, 2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១០/១៩ ក.ប/ស.ជ.ណ.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ថ្ងៃឈប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ
មីនា 29, 2019
សេចក្តីណែនាំ​លេខ​០៤២/១៩​ស្តីពី​ការ​បើក​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ២០១៩​សម្រាប់​សហគ្រាស​ គ្រឹះ​ស្ថាន​ក្រៅ​ពី​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​និង​ស្បែក​ជើង​
មីនា 22, 2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៣៧/១៨ ក.ប/ស.ជ.ណ.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី ការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក ឆ្នាំ២០១៨
វិច្ឆិកា 5, 2018
សេចក្តីជូនដំណឹង ១៣/៩៧ សៀវភៅការងាររបស់និយោជិត-កម្មករខ្មែរ
ឧសភា 29, 1997
សេចក្តីជូនដំណឹង ០៦/៩៧
មីនា 3, 1997
សេចក្តីជូនដំណឹង ០១៤/៩៩
សីហា 6, 1996