ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទាជាអ្នកចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារ។ សេចក្តីជូនដំណឹងមានអានុភាពបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពច្បាប់ចំបងសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមភាគី ពាក់ព័ន្ធធ្វើការ​ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា។

ឯកសារ
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០៤៦/២០ ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី វិធានការចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មករនិយោជិត នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលបានឈប់សម្រាកក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំ និងចូលបម្រើការងារវិញ
មេសា 17, 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០៤៥/២០ ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ និងការផ្អាកបង់ភាគទាន ប.ស.ស សម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាស និងគ្រឹះស្ថានក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩
មេសា 17, 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០១៤/២០ ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិត និងការធ្វលការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩
មេសា 9, 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០១៣/២០ ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី វិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្នុងអំឡុងពេលលើកការឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំ ២០២០
មេសា 9, 2020
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០១២/២០ ក.ប/ស.ជ.ណ.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី ការលើកពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ២០២០
មេសា 7, 2020
សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៣៥/១៩ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតិឡើងវិញនៃសកម្មភាពស្វ័យនិយោជន៍ដោយជនបរទេស
តុលា 10, 2019
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្មួលអប្បរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
កញ្ញា 20, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០២៤/១៩ ក.ប/ស.ជ.ណ.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី កាលវិភាគនៃការចរចារប្រាក់ឈ្នួលអប្បរបមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
កក្កដា 17, 2019
សេចក្ដីណែនាំលេខ ០៥៨/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩
មិថុនា 10, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៥៧/១៩ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើង
មិថុនា 10, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៥៦/១៩ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ
មិថុនា 5, 2019
សេចក្ដីណែនាំលេខ ០៥០/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី ការកំណត់ប្រភេទកិច្ចសន្យាការងារ
ឧសភា 17, 2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១២/១៩ ក.ប/ស.ជ.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី បណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស (ទម្រង់ថ្មី)
មេសា 30, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៤៤/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសលេខ៤៤២ និងលេខ៤៤៣ ក.ប/ប្រ.ក.ខល ចំពោះបុគ្គលិកនៃស្ថានតំណាងបរទេស ភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រចាំនៅកម្ពុជា
មេសា 5, 2019
សេចក្តីណែនាំលេខ០៤៣/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ការចុះបញ្ជិការកិច្ចសន្យាការងារជនបរទេស
មីនា 29, 2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១០/១៩ ក.ប/ស.ជ.ណ.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី ថ្ងៃឈប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ
មីនា 29, 2019
សេចក្តីណែនាំ​លេខ​០៤២/១៩​ស្តីពី​ការ​បើក​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែលមាន​មុន​ឆ្នាំ២០១៩​សម្រាប់​សហគ្រាស​ គ្រឹះ​ស្ថាន​ក្រៅ​ពី​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​និង​ស្បែក​ជើង​
មីនា 22, 2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៣៧/១៨ ក.ប/ស.ជ.ណ.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពី ការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក ឆ្នាំ២០១៨
វិច្ឆិកា 5, 2018
សេចក្តីជូនដំណឹង ១៣/៩៧ សៀវភៅការងាររបស់និយោជិត-កម្មករខ្មែរ
ឧសភា 29, 1997
សេចក្តីជូនដំណឹង ០៦/៩៧
មីនា 3, 1997
សេចក្តីជូនដំណឹង ០១៤/៩៩
សីហា 6, 1996