មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាអង្គការជាតិមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ២០០៤មក។ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទទួលអាណត្តិផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស, ច្បាប់, ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ មូលនិធិស្ថិតក្រោម​អភិបាល​កិច្ច​របស់​​​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ដែល​ជ្រើសរើសតាមរយៈការ​បោះ​ឆ្នោត​ពី​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​។

ពីដំបូង, អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO)បានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ ដើម្បីធានាឲ្យមាននូវនិរន្តភាពស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៤ និងនៅឆ្នាំ២០០៦ មូលនិធិបានបំពេញភារកិច្ចទាំងស្រុងក្នុងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតក្នុងការគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។

បុគ្គលិករបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល មិនអាចផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬយោបល់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងអង្គសេចក្តី បកស្រាយសេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្តាល បញ្ចេញយោបល់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាល ណែនាំការិយាល័យច្បាប់ សហជីព ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដើម្បីតំណាង ឬធ្វើការស្រាវជ្រាវឱ្យអ្នកឡើយ។

ទស្សនៈវិស័យ៖

ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មដ៏ល្អប្រសើរនិងប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

បេសកកម្ម៖

គោលបំណង​សំខាន់របស់មូលនិធិមានដូចតទៅនេះ៖

ក. គាំទ្រ និងសម្របសម្រួលការងារ និងសកម្មភាពការងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល​

ខ. ពង្រឹងឯករាជ្យភាព ភាពជឿទុកចិត្ត និងប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល និង

គ. លើកទឹកចិត្ត​រូបវន្តបុគ្គល និងស្ថាប័ននានាឲ្យចូលរួម​ក្នុងការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងបុគ្គលិករបស់មូលនិធិនេះ គ្មានសិទ្ធិក្នុងការ​ជ្រៀតជ្រែក ឬជះឥទ្ធិពល​​លើ​សេចក្ដីសម្រេច​ និង​លទ្ធផល​នៃ​សំណុំរឿង​ដែល​​បញ្ជូន​មក​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល​ឡើយ។​

គុណតម្លៃ៖

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល មានគុណតម្លៃដូចគ្នា​នឹងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល រួមមាន៖

ឯករាជ្យភាព៖ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដំណើរការដោយឯករាជ្យ មិនមានការជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឡើយ។

តម្លាភាព៖ ហេតុផលនៃសេចក្តីសម្រេច និងមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេចក្តីប​ង្គាប់ដែលមានទាំងការបោះពុម្ពផ្សាយ និងនៅលើគេហទំព័រ។

ភាពប្រាកដប្រជា៖ អាជ្ញាកណ្តាលគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីរក្សាសង្គតិភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្លូវច្បាប់។

ភាពរហ័សរហួន៖ សំណុំរឿងនីមួយៗនឹងត្រូវបើកសវនាការ ហើយសេចក្តីសម្រេចនឹងត្រូវបានចេញត្រឹមរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ ធ្វើការ។

សុចរិតភាព៖ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

សមធម៌៖ ភាគីជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាលឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការដោយខ្លួនឯងដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិដែលជួយដល់ការងារ និងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់។

ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ៖ វេទិកានានាត្រូវបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំសម្រាប់តំណាងកម្មករនិយោជិត និងនិយោជក រដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។