ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះម្ចាស់ជំនួយទាំងចាស់ និងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការគាំទ្រយ៉ាងស្មោះស្មគ្រ័ និងការគាំទ្រដែលកំពុងតែបន្ត​ ដល់ប្រព័ន្ធមជ្ឈតការវិវាទការងាររួម​ដែលឯករាជ្យ និងមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 

ម្ចាស់ជំនួយបច្ចុប្បន្ន

ម្ចាស់ជំនួយពីមុន