គណៈកម្មការផ្តល់យោបល់អន្តរជាតិ ណែនាំ និងចង្អុលបង្ហាញដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ គណៈកម្មការនេះផ្តល់អនុសាសន៍អំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ពង្រីកការស្វែងរកមូលនិធិ និងឱកាសទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធំៗ ផ្តល់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិករបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដើម្បីរក្សាបាននូវសេវាកម្មដែលគោរពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គណៈកម្មការផ្តល់យោបល់អន្តរជាតិមានសមាជិកចំនួន ០៥រូប​ ដែលប្រកបដោយសុចរិតភាព និងបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលផ្នែកទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈក្នុងឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។

លោកស្រី ស៊ូសាន ប្រោន

អាជ្ញាកណ្តាល សន្ធានការី និងគ្រូបណ្តុះបណ្តល (ទីក្រុងបូស្តុន រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត)

សាស្រា្តចារ្យ រុសសែល ឡេនស៍បឺរី

សាស្រា្តចារ្យសាកលវិទ្យាស៊ីដនី

សាស្រ្តាចារ្យ អាឡេន ផូណាក់

សាស្រ្តាចារ្យវេលាការនៃសាកលវិទ្យាល័យសាសកាតឆេវ៉ាន (Univeristy of Saskatchewan)ប្រទេសកាណាដា​ និងជាអតីតប្រធាន “បណ្ឌិតសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល”

អាជ្ញាកណ្តាល ម៉ៃ ឃើល ហ្គេយ

អាជ្ញាកណ្តាលនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅថេសមេនៀន