ប្រភេទ
ទម្រង់បែបបទដែលច្រើនប្រើប្រាស់ ទម្រង់បែបបទជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាល
ទម្រង់បែបបទដែលច្រើនប្រើប្រាស់ ទម្រង់បែបបទដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធិ
ទម្រង់បែបបទដែលច្រើនប្រើប្រាស់ សំណើរសុំបញ្ឈប់សកម្មភាពកូដកម្ម
ទម្រង់បែបបទដែលច្រើនប្រើប្រាស់ ទម្រង់បែបបទជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្តាល
ទម្រង់បែបបទដែលច្រើនប្រើប្រាស់ ទម្រង់បែបបទកិច្ចព្រមព្រៀងជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាលជាប់កាតព្វកិច្ច