មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលស្ថិតក្រោមអភិបាល​កិច្ច​របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ សព្វថ្ងៃនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមាន​សមាជិកចំនួន​៦​រូប​រួម​ទាំង​សមាជិក​១​រូប​​ដែល​មិន​មាន​សិទ្ធ​បោះ​ឆ្នោត​។ សមាជិក​​៣​រូប​​​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលមកពីបញ្ជីទាំងបី (និយោជក សហជីព និងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។ សមាជិកពីររូបទៀត​ត្រូវបានតែងតាំងឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនពីសំណាក់សមាជិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទាំងអស់។ អ្នកតំណាងមួយរូបរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារជាសមាជិកមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែរ។

គណៈកម្មការផ្តល់យោបល់អន្តរជាតិ ណែនាំ និងចង្អុលបង្ហាញដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ គណៈកម្មការនេះផ្តល់អនុសាសន៍អំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ពង្រីកការស្វែងរកមូលនិធិ និងឱកាសទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធំៗ ផ្តល់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិករបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដើម្បីរក្សាបាននូវសេវាកម្មដែលគោរពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គណៈកម្មការផ្តល់យោបល់អន្តរជាតិមានសមាជិកចំនួន ០៥រូប​ ដែលប្រកបដោយសុចរិតភាព និងបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលផ្នែកទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈក្នុងឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះយោបល់​​របស់​មូលនិធិ​​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល​ មានសមាជិកប្រាំបួន(៩)រូបយ៉ាងតិច ដែលចេញពីអង្គភាពចំនួនបីដូចតទៅ៖ សមាជិកបី(៣)រូបតំណាងឲ្យសហជីព សមាជិក​បី(៣)រូប​តំណាងឲ្យ​សមាគម​និយោជក និងសមាជិកបី(៣)រូបតំណាងឲ្យ​ក្រសួង​ទទួលបន្ទុក​ការងារ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ញាន សុមុន្និន្ទ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី ស៊ីន គីមស៊ាន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អុឹង សុទ្ធី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកបណ្ឌិត ម៉ៅ ណារ៉ា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អុង ចាំងប៊ុន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់អន្តរជាតិ

លោកស្រី ស៊ូសាន ប្រោន

អាជ្ញាកណ្តាល សន្ធានការី និងគ្រូបណ្តុះបណ្តល (ទីក្រុងបូស្តុន រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត)

សាស្រា្តចារ្យ រុសសែល ឡេនស៍បឺរី

សាស្រា្តចារ្យសាកលវិទ្យាស៊ីដនី

សាស្រ្តាចារ្យ អាឡេន ផូណាក់

សាស្រ្តាចារ្យវេលាការនៃសាកលវិទ្យាល័យសាសកាតឆេវ៉ាន (Univeristy of Saskatchewan)ប្រទេសកាណាដា​ និងជាអតីតប្រធាន “បណ្ឌិតសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល”

អាជ្ញាកណ្តាល ម៉ៃ ឃើល ហ្គេយ

អាជ្ញាកណ្តាលនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅថេសមេនៀន

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះយោបល់​​

ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះយោបល់​​របស់​មូលនិធិ​​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល​ មានសមាជិកប្រាំបួនរូបយ៉ាងតិច ដែលចេញពីអង្គភាពចំនួនបីដូចតទៅ៖ សមាជិកបីរូបតំណាងឲ្យសហជីព សមាជិក​បីរូប​តំណាងឲ្យ​សមាគម​និយោជក និងសមាជិកបីរូបតំណាងឲ្យ​ក្រសួង​ទទួលបន្ទុក​ការងារ។