ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទាជាអ្នកចេញសារាចរពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារ។ សារាចរមានអានុភាពបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពច្បាប់ចំបងសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

សារាចរស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការ​ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និង យុវនីតិសម្បទា។

ឯកសារ
សារាចរ ០១/៩៧ សន្តិសុខ និងអនាម័យការងារចំពោះកម្មករនិយោជិតការគោរពសិទ្ធិ កិត្តិយសរបស់កម្មករនិយោជិត
មករា 8, 1997