សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា លោក William A. HEIDT ក្នុង​សន្និសីទ​ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ “ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារ – សុខដុមនីយកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ” ឆ្នាំ២០១៧

“ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល គឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការបង្កើតឲ្យមាននូវទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូរវាង រដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងដៃគូអន្តរជាតិ​នានា ដែលបានធ្វើមានយន្តការថ្មីដែលសារសំខាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយ​វិវាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” ប្រសាសន៍របស់លោក William A. HEIDT ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា។ >>> ចូលអានសុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់លោក William A. HEIDT តាមតំណភ្ជាប់នេះ៖ http://bit.ly/2LXpduH

សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថារបស់លោកស្រី Julie Chung អនុប្រធានទូតអាមេរិក នៅក្នុងសន្និសីទជាតិស្តីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងកម្មករ និងអ្នកគ្រប់គ្រង

“តាមរយៈ​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) យើង​កំពុង​ធ្វើការ​ ជាមួយ​មូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ដើម្បី​កែ​លំអ​ទំនាក់ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ​រវាង​អ្នក​គ្រប់គ្រង​និង​កម្មករ និង​ដំណើរការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​នៅ​កម្ពុជា​។” ប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Julie Chung អនុប្រធាន​ទូត​អាមេរិក ។ >>> ចូលអានសុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី Julie Chung តាមតំណភ្ជាប់នេះ៖ http://bit.ly/2JC4Lhl