ឯកសារ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
មេសា 1, 2018
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
មេសា 1, 2017
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
មេសា 1, 2016
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
មិថុនា 22, 2015
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣
កុម្ភៈ 28, 2014
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
មេសា 1, 2013
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១
ធ្នូ 29, 2011
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០
មេសា 1, 2011
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩
មេសា 1, 2010