ក្រសួង​ទទួល​បន្ទុក​វីស័យ​ការងារ​ជា​អ្នក​ចេញ​ប្រកាស​ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារ។ ប្រកាសមានអានុភាពបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពច្បាប់ចំបងសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

ប្រកាសស្តីពីតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការ​ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា។

ឯកសារ
ប្រកាសលេខ ៣៦០/១៩ ស្ដីពីការកំណត់ប្រភេទមុខរបរ និងការងារដែលត្រូវហាមចំពោះជនបរទេស
តុលា 10, 2019
ប្រកាសលេខ​ ៣៨៩/១៩ ស្ដីពីការកំណ់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
កញ្ញា 23, 2019
ប្រកាសលេខ ៤៨០ កប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការកែសម្រួលប្រការ៦ ប្រការ១១ និងប្រការ១៣ នៃប្រកាសលេខ ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្ដីពីតាវកាលិកហានិភ័យការងារ
តុលា 18, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៧៨ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
តុលា 16, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
តុលា 5, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៤៣ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
កញ្ញា 21, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៤២ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិត
កញ្ញា 21, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៤ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
កក្កដា 19, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០៣ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ភាពជាតំណាងបំផុតនៃសហជីព និងបែបបទនិងនីតិវិធីដើម្បីទទួលបានភាពជាតំណាងបំផុត
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០២ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០១ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី បែបបទនៃការថែរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីព ឬសមាគមនិយោជក
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០០ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី នីតិវិធីនៃការបង់ប្រាក់ភាគទានសហជីព និងប្រាក់សេវាភ្នាក់ងារ
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ២៣៥ ក.ប/ប្រ.ក.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី លក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករការងារផ្ទះ
ឧសភា 29, 2018
ប្រកាសលេខ ១៨៤ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការកែសម្រួលប្រការ២ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ៦ ប្រការ៧ ប្រការ៨ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសលេខ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពីតាវកាលិកថែទាំសុខភាព
មេសា 25, 2018
ប្រកាសលេខ ០៨៤/១៨ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការឈប់សម្រាកទិវាជាតិនៃការចងចាំ
កុម្ភះ 21, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការពង្រឹងការងារអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កុម្ភះ 19, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០០៦/១៨ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ដំណាក់កាល និងកាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
មករា 2, 2018
ប្រកាសរួម ៨៦/៩៧ ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ
មីនា 20, 1997
ប្រកាសរួម ០៨/៩៤ ការចាត់តាំងបណ្តាញពេទ្យការងារ
មករា 19, 1994
ប្រកាសរួម ០៩/៩៤ ការពិនិត្យកាយសម្បទាសំរាប់ជនកម្ពុជា និងជនបរទេស ដែលប្រកបមុខរបរនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មករា 19, 1994