ក្រសួង​ទទួល​បន្ទុក​វីស័យ​ការងារ​ជា​អ្នក​ចេញ​ប្រកាស​ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារ។ ប្រកាសមានអានុភាពបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពច្បាប់ចំបងសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

ប្រកាសស្តីពីតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការ​ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា។

ឯកសារ
ប្រកាស លេខ២៤៧ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣
មករា 19, 2023
ប្រកាសអន្តរក្រសួង​ លេខ១៦៥/២២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ផ្នែក​ប្រាក់​សោធន​ សម្រាប់​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការងារ
កក្កដា 1, 2022
ប្រកាស ០៥២/០០ ស្តីពី ការរៀបចំបង្គន់អនាម័យ
កុម្ភៈ 10, 2020
ប្រកាស​ ០៨១/០០ ស្តីពី ការដាក់លក្ខណខណ្ឌការងារសំរាប់វិជ្ជាជីវ:ដែលមិនទាន់មានអនុសញ្ញារួម
កុម្ភៈ 10, 2020
ប្រកាស ២៨៧/០១ ស្តីពី បែបប ទចុះបញ្ជីការ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការត្រួតពិនិត្យ កាអនុវត្ត អនុសញ្ញារួម
កុម្ភៈ 10, 2020
ប្រកាសលេខ ៣៦០/១៩ ស្ដីពីការកំណត់ប្រភេទមុខរបរ និងការងារដែលត្រូវហាមចំពោះជនបរទេស
តុលា 10, 2019
ប្រកាសលេខ​ ៣៨៩/១៩ ស្ដីពីការកំណ់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
កញ្ញា 23, 2019
ប្រកាសលេខ ៤៨០ កប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការកែសម្រួលប្រការ៦ ប្រការ១១ និងប្រការ១៣ នៃប្រកាសលេខ ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ ស្ដីពីតាវកាលិកហានិភ័យការងារ
តុលា 18, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៧៨ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
តុលា 16, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
តុលា 5, 2018
ប្រកាស ៤៤៣/១៨ ស្តីពី ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
កញ្ញា 21, 2018
ប្រកាសលេខ ៤៤២ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិត
កញ្ញា 21, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ៧១៥/១៨ ស្តីពី ការផ្តល់ថវិការង្វាន់លើការគ្រាប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
កក្កដា 19, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ៧១៤/១៨ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
កក្កដា 17, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០៣ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ភាពជាតំណាងបំផុតនៃសហជីព និងបែបបទនិងនីតិវិធីដើម្បីទទួលបានភាពជាតំណាងបំផុត
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០២ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០១ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី បែបបទនៃការថែរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីព ឬសមាគមនិយោជក
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ៣០០ ក.ប/ប្រ.ក.គ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី នីតិវិធីនៃការបង់ប្រាក់ភាគទានសហជីព និងប្រាក់សេវាភ្នាក់ងារ
កក្កដា 2, 2018
ប្រកាសលេខ ២៣៥ ក.ប/ប្រ.ក.ម.ហ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី លក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករការងារផ្ទះ
ឧសភា 29, 2018
ប្រកាសលេខ ១៨៤ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការកែសម្រួលប្រការ២ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ៦ ប្រការ៧ ប្រការ៨ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសលេខ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពីតាវកាលិកថែទាំសុខភាព
មេសា 25, 2018
ប្រកាសលេខ ០៨៤/១៨ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការឈប់សម្រាកទិវាជាតិនៃការចងចាំ
កុម្ភៈ 21, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ការពង្រឹងការងារអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កុម្ភៈ 19, 2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០០៦/១៨ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពី ដំណាក់កាល និងកាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
មករា 2, 2018
ប្រកាស ៤៤៨/១៧ ស្តីពី​ បញ្ជិកាសហគ្រាស គ្រឺះស្ថាន និងកម្មករនិយោជិតក្នុងបេឡាជាតីរបបសន្តិសុខសង្គម (ប. ស. ស.) សម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
វិច្ឆិកា 10, 2017
ប្រកាស ៤៤៩/១៧ ស្តីពី​ ការកំណត់អត្រាភាគទាន បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបង់ភាគទានសម្រាប់របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
វិច្ឆិកា 10, 2017
ប្រកាស ៤៦៦/១៧ ស្តីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
វិច្ឆិកា 22, 2016
ប្រកាស ៤១៤/១៦ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា សម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧
កញ្ញា 29, 2016
ប្រកាស​ ៣៥២/១៦ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ កម្លាំងពលកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
សីហា 17, 2016
ប្រកាស​ ៣៤១/១៦ ស្តីពី ការកំណត់ និងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននៅរាជធានីភ្នំពេញ
សីហា 10, 2016
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ២៩១/១៦ ស្តីពី កិច្ចព្រមព្រៀងការប្រើប្រាស់ និងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល រវាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល សម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព
កក្កដា 25, 2016
ប្រកាស ២៤៩/១៦ ស្តីពី ការចុះបញ្ជីសហជីព និងសមាគមនិយោជក
មិថុនា 27, 2016
ប្រកាស ២៥១/១៦ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការធ្វើឧបាស្រ័យលើចំណាត់ការរបស់មន្រ្តីដែលទទួលបានប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីព
មិថុនា 27, 2016
ប្រកាស​ ២៥០/១៦ ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីព
មិថុនា 26, 2016
ប្រកាស ២៣៨/១៦ ស្តីពី ការកំណត់បញ្ជីជំងឺរាំរ៉ៃនៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព
មិថុនា 21, 2016
ប្រកាស​​ ២២០/១៦ ស្តីពី ការកំណត់អត្រាភាគទាន និងបែបបទនៃការបង់ភាគទានសម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព
មិថុនា 13, 2016
ប្រកាសរួម ៦៥៩/១៦ ស្តីពី ការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីការងារ
មិថុនា 6, 2016
ប្រកាសរួម ២៧០៣/១៦ ស្តីពី ការពង្រឹងការងារអធិការកិច្ច ហត្ថពលកម្មបរទេសក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មីនា 10, 2016
ប្រកាស ០៩៣/១៦ ស្តីពី ការកំណត់ដំណាក់កាល និងកាលបរិច្ឆេទ នៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព
មីនា 7, 2016
ប្រកាស ៥១០/១៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យការងារ
ធ្នូ 23, 2015
ប្រកាស ៤១៦/១៥ ស្តីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
តុលា 21, 2015
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ៣៧៧/១៥ ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ
តុលា 14, 2015
ប្រកាស ៤០៩/១៥ ស្តីពី​ ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនណ្ឌ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
តុលា 8, 2015
ប្រកាស ៣២១/១៥ ស្តីពី ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល អាណត្តិទី១៣
កក្កដា 27, 2015
ប្រកាស ២៥៤/១៥ ស្តីពី​ ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីសម្របសម្រួល និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងការតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ
មិថុនា 11, 2015
ប្រកាស​ ២៩៦/១៤ ស្តីពី ការកែសម្រួល ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានវិវាទការងារ
វិច្ឆិកា 20, 2014
ប្រកាស ២២៨/១៤ ស្តីពី​ ការកែសម្រួល ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារ
កញ្ញា 26, 2014
ប្រកាស ២២៥/១៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃ
កញ្ញា 19, 2014
ប្រកាស​ ១៤៤/១៤ ស្តីពី​ ការកែសម្រួលសមាសភាព គណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទ រឺពាក្យបណ្តឹងនៃប.ស.ស
មិថុនា 27, 2014
ប្រកាស ១៣៨/១៤ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការវិនិយោគរបបសន្តិសុខសង្គម នៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម
មិថុនា 23, 2014
ប្រកាស ១៣០/១៤ ស្តីពី ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
មិថុនា 16, 2014
ប្រកាស ៣១៧/១៣ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករ- និយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងផលិតស្បែកជើង
ធ្នូ 31, 2013
ប្រកាស ០៩៩/០៤ ស្តីពី ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
មេសា 21, 2004
ប្រកាស​ ៤៨៤/០៣ ស្តីពី ពន្លឺ និងការបំភ្លឺ
ធ្នូ 23, 2003
ប្រកាស​ ២៤៣/០២ ស្តីពី ការជូនដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារ របៀបផ្តល់តាវកាលិក និង អត្រាបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ
កញ្ញា 10, 2002
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់គណៈ​​​​កម្មការប្រឹក្សាការងារ ​​លើសោហ៊ុយ​ធ្វើដំណើរ ថ្លៃ​ស្នាក់នៅ និងប្រាក់រង្វាន់​ធ្វើ​ការទៀងទាត់ នៅផ្នែក​វាយ​ន​ភ័ណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិត​ស្បែកជើង
កក្កដា 11, 2002
ប្រកាស ១៤៧/០២ ស្តីពី បរិយាការណ៍កំដៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការ
មិថុនា 11, 2002
ប្រកាស ១៤៥/០២ ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈដល់ក្មេងសំរាប់ធ្វើការក្រោមដី
មិថុនា 10, 2002
ប្រកាស ១៤៤/០២ ស្តីពី បដិប្បញ្ញតិចំពោះការហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើក្មេងធ្វើការពេលយប់
មិថុនា 10, 2002
ប្រកាស ១៤៣/០២ ស្តីពី ការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងរយៈពេលក្រៅពីសប្តាហ៍ធម្មតា ដោយគិតជាមធ្យមចំនួន១២សប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់
មិថុនា 10, 2002
ប្រកាស ១៤២/០២ ស្តីពី ការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងសប្តាហ៍ដើម្បីឱ្យបានឈប់សំរាក បន្ថែមនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍
មិថុនា 10, 2002
ប្រកាស ១០០/០២ ស្តីពី ការព្យួរការសំរាកប្រចាំសប្តាហ៍
មេសា 11, 2002
ប្រកាស​ ៣១៨/០១ ស្តីពី តិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារបុគ្គល
វិច្ឆិកា 29, 2001
ប្រកាស ៣១៧/០១ ស្តីពី និតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម
វិច្ឆិកា 29, 2001
ប្រកាស ៣១៦/០១ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតប្រភេទខ្លះខុសពីម៉ោងធ្វើការរួម
វិច្ឆិកា 29, 2001
ប្រកាស ៣០៥/០១ ស្តីពី ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករនិយោជិតនៅថ្នាក់ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងសិទ្ធក្នុងការចរចារជាសមូហភាព ដើម្បីចុះ អនុសញ្ញារួមនៅថ្នាក់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន
វិច្ឆិកា 22, 2001
ប្រកាស ២៦៩/០១ ស្តីពី ការបង្កើតសៀវភៅបើកប្រាក់
វិច្ឆិកា 10, 2001
ប្រកាស ២៨៨/០១ ស្តីពី សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើក និងបិទសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
វិច្ឆិកា 5, 2001
ប្រកាស​ ២៨៦/០១ ស្តីពី ប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន
វិច្ឆិកា 5, 2001
ប្រកាស ១៦១/០១ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស
កក្កដា 16, 2001
ប្រកាសរួម ៥៦/០១ ស្តីពី អាករប័ណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារ
មីនា 20, 2001
ប្រកាសរួម ៣៣០/០០ ស្តីពី ការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស
ធ្នូ 6, 2000
ប្រកាស ៣១៣/០០ ស្តីពី តួនាទី ភារកិច្ចរបស់ប្រតិភូបុគ្គលិក និងសហជីព
វិច្ឆិកា 27, 2000
ប្រកាស ២៦៨/០០ ស្តីពី សៀវភៅប្រចាំគ្រឹះស្ថាន
តុលា 20, 2000
ប្រកាស ០៥៣/០០ ស្តីពី កៅអីអង្គុយនៅប៉ុស្តិ៍ការងារ
កុម្ភៈ 10, 2000
ប្រកាស ០៥៤/០០ ស្តីពី ការផ្តល់ភេសជ្ជ:អនាម័យ
កុម្ភៈ 10, 2000
ប្រកាស ០០៤/០០ ស្ដីពី ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង
មករា 4, 2000
ប្រកាស ៨០/៩៩ ស្តីពី ការធ្វើការថែមម៉ោងក្រៅពីថេរវេលាធ្វើការធម្មតា
មីនា 1, 1999
ប្រកាស ១០/៩៩ ស្តីពី ប្រាក់បំណាច់នៃការងារ ដែលបានធ្វើក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នួល
កុម្ភៈ 4, 1999
ប្រកាសរួម ៨៦/៩៧ ប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃ
មីនា 20, 1997
ប្រកាសរួម ០៨/៩៤ ការចាត់តាំងបណ្តាញពេទ្យការងារ
មករា 19, 1994
ប្រកាសរួម ០៩/៩៤ ការពិនិត្យកាយសម្បទាសំរាប់ជនកម្ពុជា និងជនបរទេស ដែលប្រកបមុខរបរនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មករា 19, 1994