គណៈគ្រប់គ្រង​របស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមានសមាសភាពដូចជា នាយកប្រតិបត្តិ ប្រធានផ្នែកនីមួយៗ និងនាយកផ្នែកបច្ចេកទេសម្នាក់។ ក្រុមដឹកនាំប្រតិបត្តិនេះមានទំនួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការ និងសកម្មភាពរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

លោក ម៉ែន និម្មិត

នាយកប្រតិបត្តិ

លោក វ៉ា ម៉ូនីកា

នាយកប្រតិបត្តិរង

លោកស្រី ផាត ណាវី

ប្រធានផ្នែកសេវាច្បាប់

លោក ហួ ឆៃឡេង

ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនង

លោកស្រី ប៊ូ លីដា

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

លោក ឈាង យូផេង

អ្នកសម្របសម្រួល ផ្នែកផែនការ ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ

លោក ម៉ៅ គីមប៉ាវ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់

អ្នកស្រី ច្រឹង សុភវិវិយ៉ា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវាច្បាប់