គណៈគ្រប់គ្រង​របស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមានសមាសភាពដូចជា នាយកប្រតិបត្តិ នាយកប្រតិបត្តិរង ប្រធានផ្នែកនីមួយៗ និងនាយកផ្នែកបច្ចេកទេសម្នាក់។ ក្រុមដឹកនាំប្រតិបត្តិនេះមានទំនួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការ និងសកម្មភាពរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

អាជ្ញាកណ្ដាល ម៉ែន និមិ្មត

នាយកប្រត្តិបត្តិ

លោក ហួ ឆៃឡេង

ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនង

លោកស្រី ប៊ូ លីដា

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

លោក ឈាង យូផេង

ប្រធានផ្នែកផែនការ ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ

អ្នកស្រី ហ៊ុយ សម្បត្តិ

មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់

កញ្ញា ប៉ាត អង

មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់

កញ្ញា ពេជ ទាវ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនង