គណៈគ្រប់គ្រង​របស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមានសមាសភាពដូចជា នាយកប្រតិបត្តិ ប្រធានផ្នែកនីមួយៗ និងនាយកផ្នែកបច្ចេកទេសម្នាក់។ ក្រុមដឹកនាំប្រតិបត្តិនេះមានទំនួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការ និងសកម្មភាពរបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

លោក ម៉ែន និម្មិត

នាយកប្រតិបត្តិ

លោកស្រីបណ្ឌិត អ៊ុង ច័ន្ទថុល

នាយកផ្នែកបច្ចេកទេស

លោក កុយ នាម

នាយកផ្នែកសេវាច្បាប់

លោកស្រី អាន វីរៈ

ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនង

លោកស្រី ហាន សូដានី

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

លោក យ៉ែម សុខា

អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកផែនការ តាមដាន និងវាយតម្លៃ