តំណាងមកពី ៤៧រោងចក្រដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន GAP INC. ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីសេរីភាពសមាគម និង ការបង្ការ និងការដោះស្រាយវិវាទ

05 February

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសេរីភាព​សមាគម ការបង្ការ….អានបន្ត

 

 ចៅក្រមកម្ពុជាចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងាររួម

17 March

On 02 March 2017, the Arbitration Council Foundation (ACF), in cooperation with the Ministry of Justice, organized….អានបន្ត

 

 

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ការរៀបចំសំណុំរឿង និងបន្ទុកនៃភស្ដុតាង” ជូនដល់និយោជិត និងនិយោជក

16 March

On 02 March 2017, Arbitration Council Foundation (ACF) organized the training on “Case Preparation and Rules of Evidence” to….អានបន្ត