ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រីភាគី មានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​មានសមាសភាពអាជ្ញាកណ្តាល​មកពី​បី​បញ្ជី​​ដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងចំនួនសមាមាត្រគ្នា​ដោយក្រុមភាគី​មានប្រយោជន៍ពាក់ពន្ធ័ទាំងបី​រួមមាន៖ សហជីព​កម្មករនិយោជិត​ សមាគមនិយោជក និងក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារ។

ក្រុមអាជ្ញាកណ្តាល​មានអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ៣ រូប ដែល​​អាជ្ញាកណ្តាលពីររូបត្រូវបានជ្រើស​រើស​​ដោយភាគីផ្ទាល់ នឹងធ្វើសវនាការលើសំណុំរឿងនីមួយៗដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ អាជ្ញាកណ្តាលទាំងពីររូប​ដែល​ត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយភាគីទាំងពីរ​នឹងជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្តាលទីបី ពី​បញ្ជី​ក្រសួង​ការងារ​ (ប្រធានក្រុមអាជ្ញាកណ្តាល )។