នាយករដ្ឋមន្រ្តីជាអ្នកចេញអនុក្រឹត្យ។ អនុក្រឹត្យក្នុង​បញ្ជី​ខាងក្រោម​នេះ​ទាក់​ទងតែនឹង​វិស័យការងារ។​

 

ឯកសារ
អនុក្រឹត្យ លេខ២២១អនក្រ បក.ក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៤ មាត្រា៥ និងមាត្រា១៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៥៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកំណត់អត្រាភាគទាន បបបទ និង នីតិវិធីនៃការបង់ភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព
មករា 18, 2023
អនុក្រឹត្យ លេខ៣២/២២ ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ
មករា 18, 2023
អនុក្រឹត្យស្ដីពីរបបសន្ដិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្ដិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ
កញ្ញា 9, 2021
សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល លេខ ៣៩សសរ ស្តីពីការកែសម្រួលបទបញ្ជាលេខ ០២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០
មេសា 10, 2020
បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីត-១៩
មេសា 9, 2020
សារចរណែនាំរាជរដ្ឋាភិបាលលេខ ០២ សរណន ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣៤ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
មេសា 8, 2020
អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ
វិច្ឆិកា 21, 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពី ការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ
មករា 6, 2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៤៧អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្ដីពីសមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ
កញ្ញា 22, 2015
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
វិច្ឆិកា 14, 2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី ការ​កែ​​សម្រួល​គណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មបាតុកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា
តុលា 21, 2013
អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្ដីពី ការបង្កើត​បេឡាជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​
មីនា 2, 2007
អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦ ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ដុះបណ្ដាល និងបញ្ចូនពលករទៅបរទេស
កក្កដា 25, 2006
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥១ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី២0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦ ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្ដុះបណ្ដាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស
កក្កដា 20, 2006
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ស្ដីពី សមាសភាព និងការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ
ឧសភា 1, 2006
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត​ទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
មករា 1, 2005
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្ដីពី ការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស
កក្កដា 20, 1995