ជាការឆ្លើយតបចំពោះសាធារណជន និងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនៃការផ្តល់សេវា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតារាងពេលវេលាសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ។

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅតែរក្សាមិនបើកចំហរសវនាការដល់សាធារណជន។

ជាធម្មតា សវនាការនៅពេលព្រឹកចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៨ និង៣០នាទី​ និងសវនាការនាពេលរសៀលចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ២រសៀល។ ប៉ុន្តែ សវនាការអាចចាប់ផ្តើមក្រោយពេលវេលានេះអាស្រ័យលើវត្តមានរបស់សមាជិកក្រុមអាជ្ញាកណ្តាល។

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតារាងពេលវេលាសវនាការដោយរក្សាសិទ្ធិមិនជូនដំណឹងមុន ប៉ុន្តែនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់ភាគីក្នុងសំណុំរឿងអំពីការផ្លាស់ប្តូរនោះយ៉ាងឆាប់បំផុត។

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងពេលវេលាសវនាការសម្រាប់សំណុំរឿង លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មកកាន់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលតាមរយៈទូសារ ឬទូរស័ព្ទលេខ (+៨៥៥)២៣ ៨៨១ ៨២៤។

 

ឯកសារ
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)
តុលា 4, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
កញ្ញា 20, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
កញ្ញា 13, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
កញ្ញា 6, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 30, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 23, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 16, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 9, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 2, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
កក្កដា 26, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩)
កក្កដា 19, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩)
កក្កដា 5, 2019