ជាការឆ្លើយតបចំពោះសាធារណជន និងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនៃការផ្តល់សេវា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតារាងពេលវេលាសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ។

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅតែរក្សាមិនបើកចំហរសវនាការដល់សាធារណជន។

ជាធម្មតា សវនាការនៅពេលព្រឹកចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៨ និង៣០នាទី​ និងសវនាការនាពេលរសៀលចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ២រសៀល។ ប៉ុន្តែ សវនាការអាចចាប់ផ្តើមក្រោយពេលវេលានេះអាស្រ័យលើវត្តមានរបស់សមាជិកក្រុមអាជ្ញាកណ្តាល។

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតារាងពេលវេលាសវនាការដោយរក្សាសិទ្ធិមិនជូនដំណឹងមុន ប៉ុន្តែនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់ភាគីក្នុងសំណុំរឿងអំពីការផ្លាស់ប្តូរនោះយ៉ាងឆាប់បំផុត។

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងពេលវេលាសវនាការសម្រាប់សំណុំរឿង លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មកកាន់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលតាមរយៈទូសារ ឬទូរស័ព្ទលេខ (+៨៥៥)២៣ ៨៨១ ៨២៤។

 

ឯកសារ
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ ថ្ងៃទី២៧ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២)
ឧសភា 20, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០9 ដល់ ថ្ងៃទី១៣ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២)
ឧសភា 6, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី០៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២)
មេសា 29, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ ថ្ងៃទី២៩ មេសា ឆ្នាំ២០២២)
មេសា 25, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ ថ្ងៃទី​២២ មេសា ឆ្នាំ២០២២)
មេសា 13, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ ថ្ងៃទី០៨ មេសា ឆ្នាំ២០២២)
មេសា 1, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ មីនា ដល់ថ្ងៃទី០១ មេសា ឆ្នាំ២០២២)
មីនា 25, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ ថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០២២)
មីនា 21, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ថ្ងៃទី១៨ មីនា ឆ្នាំ២០២២)
មីនា 11, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ថ្ងៃទី១១ មីនា ឆ្នាំ២០២២)
មីនា 4, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី០៤ មីនា ឆ្នាំ២០២២)
កុម្ភៈ 25, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ ថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២)
កុម្ភៈ 21, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ថ្ងៃទី១១ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២)
កុម្ភៈ 4, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ ថ្ងៃទី១៤ មករា ឆ្នាំ២០២២)
មករា 6, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ ថ្ងៃទី០៧ មករា ឆ្នាំ២០២២)
មករា 3, 2022
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១)
ធ្នូ 27, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២៤ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១)
ធ្នូ 17, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១)
ធ្នូ 3, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១)
វិច្ឆិកា 26, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)
វិច្ឆិកា 17, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)
វិច្ឆិកា 12, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)
វិច្ឆិកា 5, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)
តុលា 28, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៩ តុលា ឆ្នាំ២០២១)
តុលា 22, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២២ តុលា ឆ្នាំ២០២១)
តុលា 18, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧កញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០១តុលា ឆ្នាំ២០២១)
កញ្ញា 27, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១)
កញ្ញា 10, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១)
កញ្ញា 3, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ សីហា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១)
សីហា 27, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)
សីហា 20, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)
សីហា 16, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)
សីហា 10, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១)
កក្កដា 16, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១)
កក្កដា 9, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៨ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)
ឧសភា 27, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)
មេសា 2, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១)
កុម្ភៈ 12, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១)
កុម្ភៈ 5, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១)
មករា 29, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១)
មករា 8, 2021
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១)
ធ្នូ 31, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១)
ធ្នូ 25, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)
វិច្ឆិកា 27, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០)
វិច្ឆិកា 6, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០)
វិច្ឆិកា 2, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)
តុលា 23, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)
តុលា 9, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)
តុលា 2, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)
កញ្ញា 25, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០)
កញ្ញា 15, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០)
កញ្ញា 11, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០)
សីហា 28, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០)
សីហា 21, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០)
កក្កដា 31, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)
កក្កដា 17, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)
កក្កដា 10, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)
កក្កដា 3, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)
មិថុនា 26, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០)
មិថុនា 19, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០)
ឧសភា 29, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)
ឧសភា 22, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)
ឧសភា 15, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)
ឧសភា 1, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)
មេសា 10, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)
មេសា 3, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)
មីនា 27, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០)
មីនា 13, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០)
មីនា 10, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០)
កុម្ភៈ 28, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០)
កុម្ភៈ 17, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០)
កុម្ភៈ 10, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០)
មករា 31, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០)
មករា 24, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០)
មករា 17, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៣​ ដល់ថ្ងៃទី១៧ខែមករា ឆ្នាំ២០២០)
មករា 10, 2020
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី០៣​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០)
ធ្នូ 27, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩)
ធ្នូ 20, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩)
ធ្នូ 13, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩)
វិច្ឆិកា 29, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩)
វិច្ឆិកា 22, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩)
វិច្ឆិកា 8, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩)
វិច្ឆិកា 1, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩)
តុលា 25, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)
តុលា 18, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)
តុលា 14, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)
តុលា 4, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
កញ្ញា 20, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
កញ្ញា 13, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
កញ្ញា 6, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 30, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 23, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 16, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 9, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
សីហា 2, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩)
កក្កដា 26, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩)
កក្កដា 19, 2019
កាលវិភាគសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩)
កក្កដា 5, 2019