ឯកសារ
ច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្ដិសុខសង្គម
កញ្ញា 9, 2021
ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា១៧ មាត្រា២០ មាត្រា២១ មាត្រា២៧ មាត្រា២៨ មាត្រា២៩ មាត្រា៥៤ មាត្រា៥៥ និងមាត្រា៥៩ នៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីព
មករា 3, 2020
ច្បាប់ ស្តីពី ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
កក្កដា 6, 2018
ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
មិថុនា 28, 2018
ច្បាប់ ស្ដីពី វិសោធនកម្ម មាត្រា៨៩ចំណងជើង«គ» ផ្នែកទី៣នៃជំពូកទី៤ មាត្រា៨៩ មាត្រា៩០ មាត្រា៩១ មាត្រា៩៤ មាត្រា១១០ មាត្រា១២០ និងមាត្រា១២២ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ
មិថុនា 26, 2018
ច្បាប់ស្តីពីសហជីព
ឧសភា 17, 2016
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ
កក្កដា 2, 2014
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និង​ព្រះរាជ្ញា
កក្កដា 2, 2014
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
កក្កដា 2, 2014
ច្បាប់ស្ដីពី​ វិសោធនកម្ម មាត្រា១៣៩ និង​​មាត្រា១៤៤ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ
កក្កដា 20, 2007
ច្បាប់​ស្តី​ពី​របប​​សន្តិសុខ​​សង្គម​​​សម្រាប់​​ជន​​ទាំង​ឡាយ​​ដែល​​ស្ថិត​​ក្រោម​​បទ​បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​ការងារ​
សីហា 19, 2002
ច្បាប់ស្ដីពីការងារ​ ឆ្នាំ១៩៩៧
មីនា 13, 1997
ច្បាប់ការងារ ឆ្នាំ១៩៩២
តុលា 13, 1992
ក្រមការងារ ឆ្នាំ១៩៧២
មករា 14, 1972