វិចិត្រសាលវីដេអូនេះមានចងកម្រងវីដេអូចំនួន ៦ប្រភេទ មានដូចខាងក្រោម៖

  • ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល (ឆ្នាំ២០០៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន)
  • កម្រងវីដេអូ សំណួរ និងចម្លើយ ខ្លីៗ ស្វែងយល់ពី ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
  • កម្រងវីដេអូ ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
  • ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល លើបណ្ដាញសារព័ត៌មាន
  • កម្មវិធីប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយពី ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
  • កម្មវិធីវិទ្យុ៖ ថៅកែល្អ កម្មករល្អ

ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល (ឆ្នាំ២០០៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន)

 

កម្រងវីដេអូ សំណួរ និងចម្លើយ ខ្លីៗ ស្វែងយល់ពី ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល

 

កម្រងវីដេអូ ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

 

កម្មវិធីប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយពី ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល