មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលស្ថិតក្រោមអភិបាល​កិច្ច​របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​មាន​អាណ្ណត្តិ​បី (៣) ឆ្នាំ និង​មាន​សមាជិក​ចំនួន​៦​រូប៖ សមាជិកបីរូបនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលមកពីបញ្ជីទាំងបី (និយោជក សហជីព និងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)។ សមាជិកពីររូបទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានតែងតាំងឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនពីសំណាក់សមាជិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទាំងអស់។

អ្នកតំណាងមួយរូបរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារជាសមាជិកមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែរ។

លោក ញាន សុមុន្និន្ទ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី ស៊ីន គីមស៊ាន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អុឹង សុទ្ធី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកបណ្ឌិត ម៉ៅ ណារ៉ា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អុង ចាំងប៊ុន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល