វិវាទ​​ការងារ​​​ដែល​​បង្ករ​​ការ​​រំខាន​ដល់​ផលិតភាព​និង​ផលិតកម្ម​អាច​​ត្រូវ​​ដោះស្រាយ​បាន​ល្អ​បំផុត​​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​។ មូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​​​រៀបចំ​​​កម្មវិធី​ប​ណ្តុះ​បណ្តាល​​ដែល​​ផ្តោត​​លើ​ការ​   ផ្តល់​ជំនាញ​ចាំបាច់​ដល់​និ​យោជក​​និង​​កម្មករ​​និ​យោជិត​ស​ម្រាប់​​កសាង​​​និង​​រក្សា​​ទំនាក់​ទំនង​ការងារ​​​ប្រកប​​ដោយ​សុខដុមរមនា​​ តាមរយៈ​ការ​​លើក​​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ ទប់ស្កាត់ ​និង​​ដោះស្រាយវិវាទ​​នៅ​នឹង​ក​ន្លែង​ការងារ​។

តើ​អ្នកណា​គួរចូលរួម?

កម្មវិធី​នេះ ត្រូវបានរៀបចំ​ឡើង​ស​ម្រាប់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សហជីព  អ្នក​គ្រប់​គ្រងធនធានមនុស្ស ប្រធានផ្នែក​​ប្រតិ​ភូ​បុគ្គលិក កម្មករនិយោជិត ​ព្រមទាំងតំណាងកម្មករនិ​យោជិត និងនិ​យោជក។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមាន​ប្រធានបទចំនួនបី​ដែលប្រធានបទនីមួយៗត​ម្រូវឲ្យមានវត្តមាន ៨ ម៉ោង។ ប្រ​ធាន​បទ​​ទាំងអស់​​នេះនឹង​ត្រូវយកមកប​ង្រៀន​រយៈពេល៣​ខែ ដើម្បីផ្តល់ពេល​វេលាដល់សិក្ខាកាមអនុវត្ត​ប្រើ​ចំ​ណេះដឹងទទួលបានពីការ​រៀន​សូត្រ។

ក្រោយ​ពេលបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​នេះ  សិក្ខាកាមទាំង​អស់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប​ត្របញ្ជាក់ការចូលរួម​  ដែល​ចេញ​ដោយមូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។   សិក្ខាកាម​ត្រូវមានវត្តមានស​ម្រាប់​ប្រធានបទទាំងបី ទើ​បអាចទទួលបាន​វិញ្ញាបនប​ត្រ​នេះ។

 គ្រូបណ្តុះបណ្តាល​

គ្រូបណ្តុះបណ្តាល​គឺជា​អាជ្ញាកណ្តាល  និងម​ន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មូលនិធិក្រុម​ប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​ ដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនង​វិជ្ជា​ជីវៈនៅកម្ពុជា។  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ​​ធ្វើ​ជាភាសាខ្មែរ។

លទ្ធផលទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 • យល់ដឹងអំពីអត្ថ​ប្រ​យោជន៍របស់ទំនាក់ទំនងការងាររឹងមាំ
 • យល់ដឹង​អំពី​ការ​ទទួលខុស​ត្រូវ​ក្នុងការកសាង និង ​រក្សា​ទំនាក់ទំនងការងារ ព្រមទាំងការកំណត់​ឧបសគ្គ និងប​ច្ចេក​ទេសរក្សាទំនាក់ទំនង
 • យល់ដឹងអំពីយន្តការ​ដោះស្រាយវិវាទ ផ្ទៃក្នុង និង​ក្រៅ៖ លក្ខណៈនៃយន្តការ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​យន្តការនានា​​នៃការ​ដោះស្រាយវិវាទថ្នាក់ជាតិ
 • យល់ដឹងអំពីសមាសភាព​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ដោះស្រាយ​សារទុក្ខ​ដែលមាន​ប្រសិទ្ធភាព
 • យល់ដឹងអំពីរ​​បៀប​និងអត្ថ​ប្រ​យោជន៍​នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងស​ម្រាប់ការចរចា
 • អភិវឌ្ឍជំនាញ និងយុទ្ធសាស្រ្តស​ម្រាប់ការចរចាប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព
 • អភិវឌ្ឍជំនាញស្តាប់ និយាយ និង​រៀបចំការចរចាប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព

 ប្រធាន​បទ​សម្រាប់​កម្មវិធីបណ្តុះ​បណ្តាល

១. ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ

 • អ្នកណាខ្លះជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងការងារ?
 • តើ​បុគ្គលម្នាក់អាចរក្សា និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនង ការងារបានយ៉ាងដូច​ម្តេច?
 • តើ​និ​យោជក និងកម្មករនិ​យោជិតមានការទទួលខុស​ត្រូវអ្វីខ្លះ?

២. យន្តការ​នៃកិច្ចសហការ​នៅក​ន្លែងការងារ

 • តើយន្តការសហការ​នៅក​ន្លែងការងារមានអ្វីខ្លះ?
 • តើ​យន្តការ​ដែលមាន​ប្រសិទ្ធភាពមានអ្វីខ្លះ?
 • តើ​យន្តការ​ដោះស្រាយវិវាទខាង​ក្រៅ (ថ្នាក់ជាតិ)មានអ្វីខ្លះ?

៣. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងស​ម្រាប់ការចរចា

 • ​តើ​​រ​បៀប​ខុសៗ​គ្នានៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងមានអ្វីខ្លះ?
 • តើ​គុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់របៀ​បនីមួយៗមានអ្វីខ្លះ?
 • តើ​លោកអ្នកអាច​រៀប​ចំខ្លួនស​ម្រាប់ការចរចា​នៅក​ន្លែងការងារយ៉ាងដូច​ម្តេច?
 • តើ​លោកអ្នកអាចក្លាយជាវាគ្មិន និងជាអ្នកស្តាប់ដ៏មាន​ប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូច​ម្តេច?