វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រសាប្រ៊ីណា

វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ ក្រោមប្រធានបទស្ដីពី ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ការចរចា នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅថ្ងៃទី​១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩​ នៅការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវ​បានរៀបចំឡើង​សម្រាប់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ សហជីព អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សប្រតិភូបុគ្គលិក ព្រមទាំងតំណាង​កម្មករ​និយោជិត និង​និយោជក មកពីរោងចក្រសាប្រ៊ីណា។

ស្វែងយល់បន្ថែម »
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ​ទួលគោក​
រាជធានីភ្នំពេញ, 12152 Cambodia
+ ផែនទី

វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រស្បែកជើង រីជីន ហ្វូតវែរ កម្ពុជា

វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ ក្រោមប្រធានបទស្ដីពី ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ការចរចា នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅថ្ងៃទី​១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩​ នៅការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវ​បានរៀបចំឡើង​សម្រាប់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ សហជីព អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សប្រតិភូបុគ្គលិក ព្រមទាំងតំណាង​កម្មករ​និយោជិត និង​និយោជក មកពីរោងចក្រស្បែកជើង រីជីន ហ្វូតវែរ​ កម្ពុជា (Regence Footwear (Cambodia) Co., Ltd)។

ស្វែងយល់បន្ថែម »
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ​ទួលគោក​
រាជធានីភ្នំពេញ, 12152 Cambodia
+ ផែនទី

សវនាការអាជ្ញាកណ្ដាល សំណុំរឿងលេខ ០៩២/១៩

11 តុលា 2019 - ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ​ទួលគោក​
រាជធានីភ្នំពេញ, 12152 Cambodia
thanks you

សវនាការអាជ្ញាកណ្ដាល សំណុំរឿងលេខ ០៩១/១៩

11 តុលា 2019 - ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ​ទួលគោក​
រាជធានីភ្នំពេញ, 12152 Cambodia
thanks you

Next Upcoming Event

វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រសាប្រ៊ីណា

21 វិច្ឆិកា 2019 - ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ​ទួលគោក​
រាជធានីភ្នំពេញ, 12152 Cambodia
787945
DD days
HH hours
MM min
SS sec

Next Upcoming Event

វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រស្បែកជើង រីជីន ហ្វូតវែរ កម្ពុជា

26 វិច្ឆិកា 2019 - ផ្ទះលេខ ៧២ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌ​ទួលគោក​
រាជធានីភ្នំពេញ, 12152 Cambodia
1221745
DD days
HH hours
MM min
SS sec