កិច្ចប្រជុំ​អាជ្ញាកណ្ដាល​ ពិភាក្សា​ពីសំណុំរឿង​មុន​ពេល​បើក​សវនាការ​ដោះស្រាយវិវាទ។
កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម​សង្កេត​ការណ៍សវនាការ​ក្រុមប្រឹក្សា​​អាជ្ញាកណ្ដាល។
PlayPause
Slider

ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (២០០៣ – កក្កដា ២០១៩)

1076003
កម្មករនិយោជិតពាក់ព័ន្ធ
2824
សំណុំរឿងចុះបញ្ជី
73.20
អត្រាជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿង
1932
សេចក្តីបង្គាប់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
881
សំណុំរឿងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង

  ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

 1. សវនាការអាជ្ញាកណ្ដាល សំណុំរឿងលេខ ០៨៨/១៩

  កញ្ញា 18 @ 8:30 am - 12:00 pm
 2. វគ្គសិក្សាទី២ នៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រស្បែកជើង រីជីន ហ្វូតវែរ​ កម្ពុជា

  តុលា 3 @ 8:30 am - 5:00 pm
 3. វគ្គសិក្សាទី២ នៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រសាប្រ៊ីណា

  តុលា 4 @ 8:00 am - 4:30 pm
 4. វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រសាប្រ៊ីណា

  វិច្ឆិកា 15 @ 8:00 am - 4:30 pm
 5. វគ្គសិក្សាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ សម្រាប់រោងចក្រស្បែកជើង រីជីន ហ្វូតវែរ កម្ពុជា

  វិច្ឆិកា 19 @ 8:30 am - 5:00 pm

  ឯកសារ