ខួប២០ឆ្នាំ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ឆ្នាំ២០០៣-២០២៣

ក្រុមការងាររបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF)
PlayPause
Slider

ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (២០០៣ – ២០២២)

1189832
កម្មករនិយោជិតពាក់ព័ន្ធ
3042
សំណុំរឿងចុះបញ្ជី
75.16
អត្រាជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿង
2106
សេចក្តីបង្គាប់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
935
សំណុំរឿងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង

  ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

  ឯកសារ