កិច្ចប្រជុំ​អាជ្ញាកណ្ដាល​ ពិភាក្សា​ពីសំណុំរឿង​មុន​ពេល​បើក​សវនាការ​ដោះស្រាយវិវាទ។
កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម​សង្កេត​ការណ៍សវនាការ​ក្រុមប្រឹក្សា​​អាជ្ញាកណ្ដាល។
PlayPause
Slider

ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (២០០៣ – ២០១៩)

1117909
កម្មករនិយោជិតពាក់ព័ន្ធ
2882
សំណុំរឿងចុះបញ្ជី
74.64
អត្រាជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿង
1978
សេចក្តីបង្គាប់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
901
សំណុំរឿងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង