កិច្ចប្រជុំ​អាជ្ញាកណ្ដាល​ ពិភាក្សា​ពីសំណុំរឿង​មុន​ពេល​បើក​សវនាការ​ដោះស្រាយវិវាទ។
កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម​សង្កេត​ការណ៍សវនាការ​ក្រុមប្រឹក្សា​​អាជ្ញាកណ្ដាល។
PlayPause
Slider

ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (២០០៣ – កក្កដា ២០១៩)

1076003
កម្មករនិយោជិតពាក់ព័ន្ធ
2824
សំណុំរឿងចុះបញ្ជី
73.20
អត្រាជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿង
1932
សេចក្តីបង្គាប់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
881
សំណុំរឿងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង

  សេចក្ដី​បង្គាប់ថ្មីៗ

  ឯកសារ