ខួប២០ឆ្នាំ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ឆ្នាំ២០០៣-២០២៣

ក្រុមការងាររបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF)
PlayPause
Slider

ភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (២០០៣ – ២០២៣)

1193626
កម្មករនិយោជិតពាក់ព័ន្ធ
3063
សំណុំរឿងចុះបញ្ជី
75.24
អត្រាជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿង
2122
សេចក្តីបង្គាប់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
941
សំណុំរឿងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង

  ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

  ឯកសារ