ប្រកាស ៨០/៩៩ ស្តីពី ការធ្វើការថែមម៉ោងក្រៅពីថេរវេលាធ្វើការធម្មតា

  • Version
  • ទាញយក 1403
  • ទំហំឯកសារ 89.73 KB
  • ចំនួនឯកសារ 1
  • កាលបរិច្ឆេទឯកសារ មីនា 1, 1999
  • កំណែប្រែចុងក្រោយ កុម្ភៈ 10, 2020

ប្រកាស ៨០/៩៩ ស្តីពី ការធ្វើការថែមម៉ោងក្រៅពីថេរវេលាធ្វើការធម្មតា

Attached Files

FileAction
Prakas-80_1999.pdfទាញយក