០០៣/២១ -ហុងវ៉ា កម្ពុជា ហ្គាមិន ម៉ាញូហ្វាក់ឆឺរីង

  • Version
  • ទាញយក 33
  • ទំហំឯកសារ 430.34 KB
  • ចំនួនឯកសារ 1
  • កាលបរិច្ឆេទឯកសារ កុម្ភៈ 26, 2021
  • កំណែប្រែចុងក្រោយ មីនា 2, 2021

០០៣/២១ -ហុងវ៉ា កម្ពុជា ហ្គាមិន ម៉ាញូហ្វាក់ឆឺរីង

Attached Files

FileAction
A_00321_K_Hung Wah Cambodia Garment Manufacturing Limited Co.,Ltd .pdfទាញយក