០២៣/២០ – បូវឃើរ ហ្គាមេន

  • Version
  • ទាញយក 100
  • ទំហំឯកសារ 351.76 KB
  • ចំនួនឯកសារ 1
  • កាលបរិច្ឆេទឯកសារ មេសា 29, 2020
  • កំណែប្រែចុងក្រោយ មេសា 29, 2020

០២៣/២០ - បូវឃើរ ហ្គាមេន

Attached Files

FileAction
A_02320_K_Bowker Garment Factory (Cambodia) Company Limited.pdfទាញយក