សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថារបស់លោកស្រី Julie Chung អនុប្រធានទូតអាមេរិក នៅក្នុងសន្និសីទជាតិស្តីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងកម្មករ និងអ្នកគ្រប់គ្រង

“តាមរយៈ​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) យើង​កំពុង​ធ្វើការ​ ជាមួយ​មូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ដើម្បី​កែ​លំអ​ទំនាក់ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ​រវាង​អ្នក​គ្រប់គ្រង​និង​កម្មករ និង​ដំណើរការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​នៅ​កម្ពុជា​។” ប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Julie Chung អនុប្រធាន​ទូត​អាមេរិក ។ >>> ចូលអានសុន្ទរកថាទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី Julie Chung តាមតំណភ្ជាប់នេះ៖ http://bit.ly/2JC4Lhl