ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល លើកទី៥៦

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៥៦ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ព្រមទាំង ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩ និងយន្តការធ្វើសវនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម។ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាផ្តោតទៅលើឱកាស និងមធ្យោបាយនានាដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកប្រសិទ្ធិភាពការងាររបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ កិច្ចប្រជុំនេះ ចូលរួមដោយប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នាយកប្រតិបត្តិ និងសមាជិកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយទទួលនូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា និងការសាទរចំពោះការរីកចម្រើនរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។