«កម្ពុជាប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សន្តិភាពក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ។»