អនុក្រឹត្យ លេខ៣២/២២ ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ

  • Version ខ្មែរ
  • ទាញយក 10
  • ទំហំឯកសារ 421.03 KB
  • ចំនួនឯកសារ 1
  • កាលបរិច្ឆេទឯកសារ មករា 18, 2023
  • កំណែប្រែចុងក្រោយ មករា 23, 2024

អនុក្រឹត្យ លេខ៣២/២២ ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ

Attached Files

FileAction
7f337f7b79bbf91f6a590333793c25a6_L.jpgទាញយក