ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តតាកែវ៖ នាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ” ដល់តំណាងនិយោជក​កម្មករនិយោជិត និងតំណាងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Bright Flushing Industry ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៨នាក់ (ស្រី ១១នាក់)។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអ្នកចូលរួម ក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាការងារដែលកើតមានមុននឹងបញ្ហាទាំងនោះបង្កទៅជាវិវាទ ឬទំនាស់ឡើង។ នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទី១ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. និយមន័យ នៃការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ ២. ឥទ្ធិពលនានាដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការងារ ៣. កត្តាសំខាន់ៗដែលជួយដល់ការបង្កើត …Read More>>>