វេទិកាពិភាក្សាស្តីពី៖ ការប្រៀបធៀបមជ្ឈត្តការការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាលប្រទេសអាមេរិកខាងជើង

ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោង៖ ៨: ៣០ ព្រឹក ដល់ ១០: ៣០ ព្រឹក
ទីកន្លែង៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រសេដ្ឋកិច្ច (Hall G)