មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល និង​សមាជិក សមាជិកា​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ផ្តល់វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​យល់​ដឹង​ពីក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល ទៅដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានានា​មានដូចជា៖ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ, អ្នកស្រាវជ្រាវ, ភាគីវិវាទ,​សកម្មជនខាងតស៊ូមតិ, មេធាវី, សមាជិកសហជីព, និយោជក, មន្ត្រីក្រសួង និងចៅក្រម។

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​​មាន​កម្មវិធីពីរសំខាន់ៗគឺ៖

1. កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី នីតិវិធីដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល៖

  • នីតិវិធីដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
  • ជំនាញ​​ក្នុងការ​រៀបចំសំណុំរឿង
     
    2. កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ ការបង្ការ និង​ការដោះស្រាយ​វិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ
     
    លោក អ្នក អាចធ្វើ​ការស្នើសុំ​ផ្តល់​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ខាង​លើ​ ទៅកាន់ ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល និងទំនាក់ទំនង នៃមូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល​ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ info@arbitrationcouncil.org ឬតាមរយៈការបំពេញលើ​ទម្រង់ស្នើសុំលើគេហទំព័រនេះទំនាក់ទំនង