អាជ្ញាកណ្ដាល ម៉ែន និមិ្មត

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ នាយកប្រតិបត្ដិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល

 

ប្រវត្ដិរូបសង្ខេប៖

    • សមាជិកគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់ កម្មវិធីពិភពលោកការងារកាន់តែប្រសើរនៃអង្គការអន្តរជាតិការងារ ទីក្រុងហ្សឺណែវ, អតីតនាយកប្រតិបត្ដិ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, ទីប្រឹក្សាច្បាប់(ការិយាល័យមេធាវីឯកជន),

 

    • មន្ដ្រីកម្មវិធីគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (USAID) និងសហគមន៍អឺរ៉ុប (EU), សាស្ដ្រាចារ្យច្បាប់់នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច។

 

កំរិតវប្បធម៌៖
• បេក្ខបណ្ឌិតនីតិសាស្ត្រ (ប្រទេសអូស្ដ្រាលី),
• បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់់នីតិសាស្ត្រ (ប្រទេសអាមេរិក),
• បរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលសាធារណៈ (ប្រទេសថៃ),
• បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ (ប្រទេសកម្ពុជា)។

 

ភាសា៖ ខ្មែរ និងអង់គ្លេស (ស្ទាត់ជំនាញ)។