ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

 

ផ្តល់់ការគាំទ្រដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលតាមរយៈគម្រោង “ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្រ្តី និងបុរសនៅកម្ពុជា” ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីផ្តល់សេវាដោះស្រាយវិវាទការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងទំនុកចិត្ត លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិការងារ ដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ ព្រមទាំងធានាដល់ការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពផងដែរ។