កម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម

 

ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងការដោះស្រាយវិវាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ។ ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោងនេះ គឺដើម្បីពង្រីងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងការនាំចេញ និងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចទីផ្សារការងារសម្រាប់វិស័យឯកជន និងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការកសាងគុណភាពប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារមួយដែលមានដំណើរការល្អ ដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិន ដៃគូសេដ្ឋកិច្ច និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈឲជឿជាក់ថាវិវាទនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធិភាព និងយុត្តិធម៌ ៕