សមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ, ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់គម្រោងអភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋានតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជាតំណាង

 

បានគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការស្នូល និងបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សម្រាប់រយៈពេលចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ឆ្នាំ២០១៤។ សមាសភាគរងនៃកិច្ចការស្នូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលគឺមានគោលដៅលើកកម្ពស់ ធ្វើសន្ធានកម្ម និងឆ្លើយតបទៅនឹងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានតាមរយៈការគាំទ្រដល់ដំណើរការដែលផ្អែកតាមច្បាប់ អាចរំពឹងទុកមុន ដែលមានយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទការងារដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការយុត្តិធម៌ និងការដោះស្រាយវិវាទ។ ការអនុវត្តគម្រោងត្រូវបានវាយតម្លៃថាទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តក្រោយពេលដែលគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់។