អង្គការការងារអន្តរជាតិ (ILO)

 

បានគាំទ្រដល់ការបង្កើតឡើងនូវក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣​ ដល់ ឆ្នាំ២០០៩ និងសម្រាប់ត្រីមាសទីបួននៃឆ្នាំ២០១៣ និងបន្តគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលតាមរយៈការផ្តល់មន្រ្តីរបស់ខ្លួនជាសមាជិកមិនបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។