ស្កូប ក្លូបល (Scope Global)

 

កំពុងឧបត្ថម្ភដល់ទីប្រឹក្សាផ្នែកការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងធុរកិច្ចរយៈពេលវែងមួយ ដើម្បីជួយដល់កិច្ចការរបស់ក្រុមដឹកនាំប្រតិបត្តិរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ ស្កូប ក្លូបលធ្លាប់បានរៀបចំ និងឧបត្ថម្ភដល់ ជំនាញការអូស្រ្តាលីដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងបច្ចេកទេសរយៈពេលវែងចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ រហូតដល់ ឆ្នាំ២០១១ ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកច្បាប់ និងវិជ្ជាជីវៈ។