សហភាពស្វីស តំណាងដោយទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

 

គាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការងារ និងផលិតភាពការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដែលសកម្មភាពទាំងនោះរួមមាន សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈក្នុងគោលដៅសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ។