ខំមិនវែលអូស្ត្រាលីតំណាងដោយនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចការបរទេស

 

ឧបត្ថម្ភដល់ការងារស្នូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៃមជ្ឈត្តការសំណុំរឿងវិវាទការងារ និងការបង្កើនសមត្ថភាពនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ។