ស្ថានទូតស៊ុយអែត តំណាងដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែត

ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការស្នូលរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដោយផ្តោតលើការលើកកម្ពស់បរិយាកាស អភិបាលកិច្ចក្នុងទីផ្សារការងារសម្រាប់វិស័យឯកជន និងការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការផ្តល់ ប្រព័ន្ធមជ្ឈត្តការវិវាទការងារដែលដំណើរការល្អប្រកបដោយការជឿទុកចិត្ត។