មូលនិធិលីវ៉ាយស្ត្រាស

 

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាំទ្រដល់គម្រោងមួយរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា និងទំនាស់របស់កម្មករនិយោជិត និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុន។ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានបង្កើត និងផ្តល់កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាកល្បងលើការអភិវឌ្ឍជំនាញរយៈពេលវែងមួយ ដែលមានឈ្មោះថា “ការទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ” ដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងនេះ ក្នុងគោលដៅគាំទ្រដល់ការកសាងសមត្ថភាពភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ។