អាជ្ញាកណ្ដាល គឹម យាត ដារ៉ារិទ្ធ

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មេធាវី, សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា; នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា។

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖  នាយកនៃគម្រោងគាំទ្រនីតិប្បញ្ញតិកម្ពុជា កាណាដា នៃភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេស
កាណាដា នៅប្រទេសកម្ពុជា, នាយករងនៃវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI), ប្រឹក្សាច្បាប់ និងមន្ដ្រីគម្រោងនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ការិយាល័យសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៅភ្នំពេញ, ផ្នែកប្រឹក្សាគោលនយោបាយ និងច្បាប់នៃ World Bank, UNDP, EU, CIDA និងកម្មវិធីជំនួយទ្វេរភាគីសម្រាប់កម្ពុជា ឡាវ ថៃ បារាំង និងកាណាដា។

 

កំរិតវប្បធម៌៖

  •    –   DEA នីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច(ប្រទេសបារាំង),
  •    –   បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រ នយោបាយ(ប្រទេសបារាំង),
  •    –   បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស(ប្រទេសបារាំង)។

 

ភាសា៖    ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង (ស្ទាត់ជំនាញ)។