អាជ្ញាកណ្ដាល លី តៃសេង

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ ម្ចាស់ និងជានាយកប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី HBS Law និង មន្ទីរសារការី HBS នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖   មេធាវី និងសារការី, សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, អតីតអគ្គលេខាធិការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា,  , គ្រូបង្រៀនច្បាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតីសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

 

កំរិតវប្បធម៌៖

  •    –   បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ(ច្បាប់) ជំនាញផ្នែកដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម អន្ដរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យណាហ្គូយ៉ា (Nagoya University),
  •    –   បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ(ច្បាប់) ជំនាញច្បាប់ឯកជន (មហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា),
  •    –   បរិញ្ញាបត្រច្បាប់នីតិឯកជន ពីមហាវិទ្យាល័យលុយមីញែរ លីយ៉ុង២ ប្រទេសបារាំង
  •    –   វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាពីការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមេធាវី (សាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិក) ។

 

ភាសា៖ ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង (ស្ទាត់ជំនាញ)។