អាជ្ញាកណ្ដាល សេង វួចហ៊ុន

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ ប្រធាន/មេធាវីនៃក្រុមមេធាវីអាស៊ីកម្ពុជា, អនុប្រធាន/មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការកម្ពុជា

 

ប្រវត្តិសង្ខេបៈ   សមាជិកនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចគណៈ​ មេធាវី​​កម្ពុជា, សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការស៊ីវិល នៃគណៈមេធាវីកម្ពុជា, មន្រ្តីទំនាក់ទំនងគម្រោងយេនឌ័រ របស់គណៈមេធាវីកម្ពុជា  និងសហព័ន្ធគណៈមេធាវីជប៉ុន (BAKCJFBA) ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន​(JICA), មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់កម្ពុជា, អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុន អាល់ហ្វា អន្តរជាតិ (Alpha International Corporation Ltd.),​ មន្រ្តីជំនួយកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋ (IRI)​របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា, គម្រោងច្បាប់ស្តីពីគ្រួសារនៃសាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គេនរបស់​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក, ជំនួយការគម្រោងនៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងនីតិក្រមរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជារបស់ភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន និងក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជា។

 

កម្រិតវប្បធម៌ៈ

  •    –   បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា (LLM),
  •    –   បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច (LLB),
  •    –   បញ្ញវ័ន្តស្រាវជ្រាវច្បាប់(សាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គេនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក)។

 

ភាសាៈ  ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង (ស្ទាត់ជំនាញ) ។