អាជ្ញាកណ្តាល សុខ ម៉ាធឿង

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 

មុខងារបច្ចុប្បន្នៈ សាស្ដ្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់នៅដេប៉ាដឺម៉ង់ទេពកោសល្យស៊ីវិលនៃសាកល
វិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា និង សាលាភូមិន្ទ រដ្ឋបាល ។ ទីប្រឹក្សាអមរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន។

 

ប្រវត្ដិសង្ខេបៈ សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ
មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០០៨។ អតីតសាស្ដ្រាចារ្យនីតិការងារ នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ និងមជ្ឈមណ្ឌល
បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី។ អតីតសាស្ដ្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច នៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច និងសាកលវិទ្យាល័យដ៏ទៃទៀត នៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ មន្ដ្រីកម្មវិធីនៃ
សហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ អ្នកផ្សះផ្សាដែលទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្ធានកម្ម និង
មជ្ឈត្ដកម្មនៃទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។

 

កំរិតវប្បធម៌ៈ  បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច (ប្រទេសបារាំង)។ បរិញ្ញាប័ត្រសេដ្ឋកិច្ច និង បរិញ្ញាប័ត្រ នីតិសាស្ដ្រ ពីមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា។

 

ភាសាៈ         ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង

 

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីជីវប្រវត្តិរបស់បណ្ឌិត សុខ ម៉ាធឿង​ សូមចូល​ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ៖ ជីវប្រវត្តិរបស់បណ្ឌិត សុខ ម៉ាធឿង​