លោក ហែម ហួណារិទ្ធ

មុខងារបច្ចុប្បន្នៈ       ប្រធានការិយាល័យមេធាវី ប៊ីអេនជី (BNG Legal)

 

ប្រវត្ដិសង្ខេបៈ ធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) និងតួនាទីផ្សេងៗក្នុងវិស័យច្បាប់។ ឯកទេសច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និង    ហិរញ្ញវត្ថុ។

 

កំរិតវប្បធម៌ៈ  សញ្ញាប្រ័តបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្ដ្រាលី។ បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ (កម្មវិធីសហការផ្នែកច្បាប់រួមគ្នា រវាង វិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង កម្ពុជា និង សាកលវិទ្យាល័យសេនហ្វ្រេនស៊ីស្កូ San Franciso សហរដ្ឋអាមេរិក។ ឱសថការីឧត្ដម (មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ដ្រ ទន្ដសាស្ដ្រ  និងឱសថសាស្ដ្រ ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា) ។

 

ភាសាៈ         ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង